Životní cykly

Ráda porovnávám astrologii s ostatními obory a snažím se hledat paralely. Odjakživa mne například zajímá dědičnost v horoskopech v porovnání s dědičností z pohledu genetiky. Gregor Mendel však měl oproti nám astrologům tu výhodu, že nepotřeboval znát přesný čas narození hrachu, na kterém dělal své pokusy:-) Tentokrát jsem se zaměřila na vývojové etapy v lidském životě. V horoskopu přeci musí být někde vidět puberta, produktivní věk, krize středního věku, odchod do důchodu...

Jako příklad jsem zvolila Billa Gatese, inspiroval mne k tomu rozhovor Jana Mühlfeita, šéfa Microsoftu pro Evropu, pro časopis Týden, ve kterém se v souvislosti s krizí středního věku doslova říká: „Do čtyřiceti let je pro vás důležitější úspěch než štěstí. Pak ale začínáte hledat určitý balanc mezi úspěšným a šťastným životem. Vybalancování teď pozoruji i na Billovi - je daleko šťastnější od té doby, co mají s manželkou nadaci. (…) To poznáte, když se s ním bavíte - jak mluví, jak reaguje. Je daleko odvázanější osobnost než byl před deseti lety.“

Ve svém článku se budu snažit zachytit ty etapy v životě člověka, které zažíváme všichni stejně, tedy obecné vývojové fáze. Vedle toho samozřejmě existuje individuální vývoj, který nelze takto obecně postihnout. Pro mé účely budu sledovat tranzity pomalých planet na sebe sama a změny, které nám přinášejí do života. V dalším kroku srovnám tyto tranzity s planetami a životními obdobími, která jsou jim tradičně přisuzována. Na závěr se pokusím o sestavení obecně platného modelu životní dynamiky.

Pár obecných pravidel
Na úvod si společně připomeneme několik obecně platných skutečností, ze kterých budu ve své práci vycházet. Tranzity pomalých planet na sebe sama mají univerzální platnost, znamená to, že zasáhnou bez vyjímky každého, kdo dosáhne příslušného věku. Liší se pouze oblastí, ve které se jejich účinek projeví (podle umístění planety v domě a podle domu, kterému vládne) a silou projevu (podle více či méně výrazného umístění v horoskopu). Příkladem může být návrat Saturna, který postihne každého kolem 29 a půl roku. Každý z nás je tedy volán k odpovědnosti, k tomu, aby se k životu postavil čelem. Ovšem u každého se to může projevit v jiné oblasti – u někoho v práci, u jiného ve vztazích, někdo jiný to může zažít v souvislosti se studiem a tak dále. Navíc účinek tohoto tranzitu proběhne různě výrazně podle toho, zda je Saturn umístěn v rohovém domě, je vládcem Ascendentu, je v aspektu na světla či osy nebo zda je například nejaspektovanější planetou horoskopu.

V případě, že jsou pomalé planety aspektárně napojené na osobní planety nebo jiná důležitá místa horoskopu, se dopad tranzitů pomalých planet na sebe sama zesílí. Proč? Protože se rozehrají schémata, která jsou nám pro život předepsaná radixem. Jako příklad vezmeme tentokrát jinou konstelaci, Uran v kvadrátu na obě světla, se kterými tvoří ve výsledku T-kvadraturu. Co se stane během krize středního věku, kdy tranzitní Uran dělá v horoskopu každého z nás opozici na svoje radixové postavení? Kromě této typické opozice udělá Uran ještě kvadráty na obě světla a uvolní tím jejich radixový potenciál. Nositel horoskopu tedy bude dělat prudké, radikální změny, které se projeví mnohem silněji a zasáhnou hlavní oblasti jeho života. Latentní a celoživotně přítomná touha hodit všechno za hlavu a začít s čistým stolem se právě v tomto období velmi silně uplatní.

Posledním z výchozích předpokladů je to, že pokud se sejde více tranzitů pomalých planet na sebe sama v krátkém časovém úseku, vytvářejí se v životě každého z nás významné mezníky. Příkladem může být právě krize středního věku, kdy se sejdou tranzity Urana, Neptuna a někdy i Pluta na svoje radixová postavení, přičemž všechny tyto tranzity jsou disharmonické. Asi těžko budeme v takovém období očekávat příznivý vývoj, klid a harmonii.

Co nám pomalé planety „dělají se životem“
Nejprve bych měla definovat, jakými planetami se budu v tranzitech zabývat. Primárně to budou transsaturny, které se všechny vyznačují tím, že jsou napojeny na nějaký druh intuice. Zde bych se odvolala na popisy Stephena Arroya, který říká, že Uran nás vede k mentálnímu pochopení vyšších úrovní, Neptun nám pomáhá emocionálně se naladit na vyšší úrovně a Pluto nás vede k použití duchovních a emocionálních zdrojů směrem k transformaci. A protože tyto planety nám zároveň přinášejí největší životní změny, je možné usuzovat, že právě díky nim jsme intuitivně hnáni ke změnám, psychologičtí autoři by jistě doplnili něco v tom smyslu, abychom se ubírali po správné životní cestě. Tranzity pomalých planet jsem občas doplnila o tranzity Saturna, a to v těch případech, kdy se časově sejdou s výraznými tranzity transsaturnů.

Nyní si společně zrekapitujeme významy tranzitů pomalých planet. Uran je prvním z nich, jeho oběžná doba je 84,01 let. V tomto okamžiku je dobré si uvědomit obecně platné pravidlo, že tranzity pomalých planet na sebe sama nenastávají přesně, ale v určitém intervalu cca dvou let, a to jednak díky eliptickému tvaru oběžných drah, po kterých se planety pohybují kolem Slunce a jednak díky tomu, že je pozorujeme z pohybující se zeměkoule. Díky retrograditě nastává většina tranzitů třikrát, některé dokonce pětkrát. Účinek tranzitů je tedy rozprostřen ve většině případů na dobu jednoho roku. Proto může docházet k drobným nepřesnostem při určování přesného věku tranzitu.

Přibývající sextil Urana nastává kolem čtrnácti let, v době, kdy začínáme objevovat naši nezávislost. Opatrně roztahujeme křídla a testujeme, co zvládneme sami. Zažíváme první zkušenosti mimo rodinu, i když naše odpoutání je zatím opartné, stále se držíme v blízkosti rodného hnízda. Můžeme odejít na střední školu a tím se vzdálit rodičům. Z pohledu vývojové psychologie nám v té době dobou končí puberta.

Přibývající kvadraturu Urana zažíváme kolem 20 – 21 let, kdy se osvobozujeme od rodičovských svazků, stavíme se na vlastní nohy a zažíváme mladickou revoltu vůči světu dospělých. Máme svoji hlavu, všechno víme nejlíp a hlavně chceme dělat věci jinak, než to očekávají rodiče a autority. Možná poprvé narazíme a zjistíme, že svoboda s sebou nese i odpovědnost. V USA mladí lidé v tomto věku dosahují plnoletosti.

Přibývajícím trigonem Urana žijeme kolem 27 roku, kdy toužíme stát se sami sebou a nebojíme se přitom vybočit z řady. Toužíme se oprostit od vlivu rodiny, která nám dosud kryla záda. Konečně jsme samostatní, máme šanci si dělat věci po svém. Kdo byl držen zkrátka bude dělat věci jinak než pod vedením rodičů a ze změn bude mít radost. Jsme mladým člověkem na prahu života.

Opozice Urana přichází mezi 41 a 42 lety. V té době jsme vyvedeni z rovnováhy, cítíme potřebu zbavit se stereotypu a zavedené rutiny směrem k většímu uspokojení vlastních potřeb. Možná toužíme po novém začátku. Jednoho dne s překvapením zjistíme, že jsme zabředli do rutiny a snažíme se honem něco udělat. Pokud jsme do té doby na sobě dělali ústupky, sebereme všechny síly a z rutiny vybočíme, dokud je ještě čas.

Ubývající trigon Urana přichází přibližně ve věku 56 – 57 let. Tou dobou můžeme bilancovat dosavadní život, jeho úspěchy a pády a přitom pociťovat potřebu změny. Naproti tomu ovšem může stát neochota ke změně daná přibývajícími roky, proto výsledkem může být jen latentní, nevyužitá příležitost. Materiální otázky máme v této životní fázi povětšinou vyřešeny, začínáme mít víc volného času, se kterým si můžeme dělat naprosto, co sami chceme. Pokud máme chuť a sílu něco změnit, vyjde nám to a budeme spokojeni.

Ubývající kvadratura nás zastihne ve věku cca 64 let, v období, kdy odcházíme do důchodu a loučíme se s předchozím rušným životem. To nám přináší volný čas, na který jsme do té doby nebyli zvyklí. Doteď jsme byli v jednom kole, po volném čase jsme toužili a teď, když ho konečně máme, možná nevíme, co s ním. K tomu si ještě uvědomujeme, jak nám ubývají síly. Celkově to může vést ke krizi smylu života.

Ubývající sextil zažíváme kolem 70 – 71 let. Je to období, kdy máme příležitost ohlédnout se za minulostí a uspořádat si myšlenky. Je to jeden z mála harmonických tranzitů ve vyšším věku. Uran je planetou radikálních změn, ke stáru se jeho účinky budou projevovat mírněji. Proto pokud nemáme sílu na změny, dává nám to prostor pro nadhled. Máme šanci dosáhnout životního odstupu, kdy věci neřešíme a nehrotíme.

Konjunkce Urana a tedy jeho návrat na radixovou pozici nastává kolem 84 let. Pokud tohoto věku dosáhneme, je to symbolické období života. V ideálním případě dospějeme k představě, o čem měl náš život být, jinak můžeme být vystaveni pocitům chaosu. Odpoutáváme se od každodenní reality, život se zjednodušuje. Můžeme řešit otázky vlastní svobody a nesvobody v souvislosti se závislostí na druhých. O svobodu můžeme například drasticky přijít v domově důchodců.

To byl Uran, planeta svobody, nezávislosti a originality. Přejdeme na Neptun, který více souvisí s našimi ideály. Na tranzitech Neptuna je zajímavé to, že všechny tranzity Neptuna nastávají v době, kdy zároveň probíhá nějaký tranzit Urana. Navíc se tranzity Naptuna i Urana vždy shodují v polaritě působení (harmonické nebo disharmonické). A to z prostého důvodu - oběžná doba Neptuna, jejíž délka je 164,79 let je téměř dvojnásobkem (přesně 1,96-násobkem) oběžné doby Urana.

Přibývající sextil Neptuna nás zastihne ve věku 28 – 30 let, kdy sníme, co v životě dokážeme. Jsme životem neopotřebovaní a díváme se na svět růžovými brýlemi. Věříme, že budeme lepší než naši rodiče a změníme svět. Vytváříme si vize do budoucna a plni idealismu vstupujeme do dospělého života. Časově se přibývající sextil Neptuna shoduje s přibývajícím trigonem Urana, jak uvidíme později.

Přibývající kvadratura nastává kolem 41 – 42 let a je součástí krize středního věku, stejně jako opozice Urana. V té době dochází k první ztrátě iluzí. Jsme zkušenější, růžové brýle nám spadly a začínáme bilancovat. Jsme znejistěni, můžeme se ocitnout v chaosu. Výsledkem může být smutek a zklamání, že jsme neudělali díru do světa. Pokud tento tranzit uchopíme produktivně, můžeme si poopravit naše ideály. Na tomto místě je zajímavé si uvědomit, že první disharmonický tranzit Neptuna nastává mnohem později než u Urana. Může to být tím, že rebelování zkoušíme hned, ale o iluze přijdeme až po čase.

Trigon Neptuna přichází mezi 55 a 58 lety. Stále máme dost sil, přitom praktické otázky života už máme z velké části vyřešeny. Své úsilí tedy můžeme začít směřovat více smysluplným směrem, máme víc prostoru pro pomoc druhým – můžeme pomáhat svým dětem, hlídat vnoučata, splnit si své dávní sny nebo dělat něco pro druhé.

Kolem 84 roku nás zastihne opozice Neptuna. Je to období rostoucí sebereflexe, kdy si můžeme uvědomovat konečnost života a naši nucenou závislost na druhých. Pozor na spleeny z ubývajících sil, pozor, abychom nevzdali život a neupadli do negativismu. Můžeme morousovatět případně se stát pomateným důchodcem. Nebo taky hodnou stařenkou, která čte pohádky vnoučatům. Přeháním, že:-)

S Plutem je to složitější
Posledním z transsaturnů je Pluto, které má nejdelší oběžnou dobu – 284,54 let. Oběžná dráha Pluta se vyznačuje dvěma zvláštnostmi – je nejvíc vychýlená z roviny ekliptiky (o 17 stupňů) a je ze všech planet nejvíc excentrická a to tak, že mezi lety 1979 a 1999 bylo Pluto blíž Slunci než Neptun. Díky těmto odchylkám nastávají tranzity Pluta na sebe sama u každé generace jindy. Jsou generace, které během života zažijí i opozici, jiné generace nepoznají ani kvadrát, protože nastává příliš pozdě.

Abychom si mohli tranzity Pluta na své vlastní pozice lépe představit, připravila jsem následující tabulku:Tabulka č. 1 – tranzity Pluta

Jak vidíme, nejpozději nastávaly tranzity Pluta na sebe sama na začátku měřeného období (před sledovaným obdobím nastávaly tranzity ještě o něco později). Nyní se k pozdním tranzitům Pluta opět vracíme. Díky eliptickému tvaru oběžné dráhy je perihelium v tranzitech posunuto - Pluto se na své oběžné dráze nacházelo nejblíže Slunci mezi lety 1979 a 1999, nejranější sextily nastávají před touto dobou a nejranější kvadráty ještě o něco dříve. Opozice Pluta na sebe sama se při délce života dožijí ročníky 1945 až 1950.

Totéž je ještě lépe a přehledněji vidět v grafu vyneseném z tabulky:Graf č. 1 – tranzity Pluta

Přibývající sextil Pluta nastává ve 24 letech a později podle roku narození, jak jsme si již vysvětlili. V této době jsme nabiti mocnou silou k tomu, abychom dosáhli toho, co uspokojí naše ambice. Máme tah na branku, roste nám vůle a sebevědomí, máme sílu prosadit si svoje. Toužíme posunout se směrem ke svým životním cílům. Vidíme, že sextil zapadá do bouřlivého rozvoje mezi 20. a 30. rokem života, daným tranzity Urana a Neptuna.

Přibývající kvadraturu zažíváme ve věku 37 let nebo později. Je to taková prověrka našeho dosavadního úsilí – život nám něco dal a něco vzal, učíme se přijímat zásahy osudu, učíme se, že ne všechno, co v životě chceme, nám taky vyjde. V této době pociťujeme tlaky, které nám hatí naše plány, tlaky, které jsou ale mimo naši kontrolu, ať už je to zaměstnavatel nebo manžel. Jejich smyslem by mělo být přehodnocení minulosti a zbavení se starých návyků a přežitých modelů chování. Kvadratura Pluta může v závislosti na datu narození předcházet nebo následovat po krizi středního věku.

Třibývající trigon nás zastihne ve věku 51 let nebo později. Dává nám sílu učinit změny, abychom se posunuli blíže ke svému cíli. Jsme zrají a v nejlepším, toto je jedna z posledních rovných šancí (tj. mimo tranzity na osobní prvky) v plné síle něco dokázat.

Jako doplňkový nástroj budu ještě používat tranzity Saturna tam, kde se shodují s tranzity ostatních planet. Oběžná doba Saturna je 29,46 roku. Je zajímavé sledovat, že i trantzity Saturna korelují s tranzity ostatních pomalých planet: oběžná doba Urana je téměř trojnásobkem (přesně 2,85 násobkem) oběžné doby Saturna a oběžná dráha Neptuna je pět-a-půl-násobkem (přesně 5,59 násobkem) oběžné doby Saturna. Znamená to, že v nižším věku, dokud se chyba příliš neznásobí, sedmileté cykly Saturna sledují tranzity Urana a Neptuna.

V tomto okamžiku jsme probrali tranzity každé z pomalých planet zvlášť, proto je můžeme začít skládat, abychom vysledovali období, kdy se tranzitů sejde více a tudíž jejich účinek zesílí.

Spojené síly planet
Začneme spojením tranzitů Urana a Neptuna, to je nejsnazší, protože jak již bylo řečeno, oběžná dráha Neptuna je násobkem oběžné dráhy Urana, proto spadají jejich tranzity do podobných období.Graf č. 2 – tranzity Urana a Neptuna

V grafu vidíme nejprve osamostatňování člověka, mírné kolem 14 let, prudčí kolem 20 – 21 let. Mezi 27 a 30 lety se sejdou dva harmonické tranzity Urana a Neptuna, v tomto období jsme mladým člověkem na prahu života, který je plný ideálů a touhy být lepší než jeho předchůdci. Následuje relativně dlouhé období klidu, přerušené krizí středního věku. Najednou si uvědomíme, že se nacházíme kolem vrcholu našich sil, přicházíme o ideály, co všechno v životě dokážeme a snažíme se honem, honem něco změnit. Když se vybouříme, následuje opět relativně dlouhé období klidu, ukončené dvěma trigony Neptuna a Urana někdy mezi 55 a 58 rokem života. Těm z Vás, kdo máte toto období ještě před sebou jako já, nezbývá, než se těšit.

Je zajímavé si povšimnout, že posledně zmíněné tranzity vyznačují produktivní věk člověka – je to nejstabilnější období v životě člověka, na začátku a ke konci je provázeno harmonickými tranzity, které zaručují jeho produktivitu. Uprostřed je přerušeno disharmonickou krizí středního věku, která má zajistit, abychom sledovali stále tu správnou cestu a nenechali se ukolébat. Produktivní věk je ukončen odchodem do důchodu, v našem případě kvadrátem Urana, který otřese zavedenými pořádky a poskytne nám svobodu, na kterou nemusíme být připraveni.

Jediným harmonickým tranzitem v pozdějším veku je sextil Urana kolem 70 – 71 let. Kolem 84 let se tranzity opět sejdou, Uran zde uzavírá svůj cyklus, zatímco Neptun je právě v polovině. Uvědomujeme si nadcházející stáří a srovnáváme se s ním.

Nyní graf doplníme o třetí a poslední z transsaturnských planet – Pluto. Situace se ovšem stává komplikovanější, protože jeho tranzity nastávají v různém věku podle roku narození. Graf jsem tedy sestavila pro tři generace: pro ročník 1950, kdy Pluto nejlépe kopírovalo tranzity Urana a Neptuna, tedy kdy je situace nejvíce modelová. Této kategorii se blíží i Bill Gates, na němž si budeme životní cykly ilustrovat. Dále jsem graf sestavila pro ročník 1935 - období, kdy tranzity nastávaly relativně nejpozději od objevení Pluta v roce 1930 a nakonec jsem graf sestavila pro ročník 1975, kdy naopak tranzity nastávají relativně nejdříve ve zkoumaném období.Graf č. 3 – tranzity Urana, Neptuna a Pluta (ročník 1950)

V grafu je zřetelně vidět, že tranzity Pluta (nejvyšší sloupečky) přesně kopírují období, kdy se sešly tranzity Urana a Neptuna a doplňují harmonický nebo disharmonický účinek těchto období. Pluto tedy posílí rozmach na začátku produktivního věku, krizi uprostřed mezi nižším a vyšším středním věkem, zralé a plodné období ke konci produktivního věku a bilancování kolem 84 let. Navíc již víme, že toto je široko daleko jediná generace, která zažije opozici Pluta.Graf č. 4 – tranzity Urana, Neptuna a Pluta (ročník 1935)

U lidí narozených pár let po objevení Pluta spadá sextil a kvadrát doprostřed stabilních období nižšího s vyššího středního věku. Tím pádem jednak narušují stabilitu a klid těchto období a jednak rozmělňují koncentrované úsilí na začátku produktivného věku. Sextil a kvadrát jakoby dokončí, co bylo načato Uranem a Neptunem. Naopak trigon se spojuje s trigony Urana a Neptuna a vytváří tak – bráno čistě z pohledu tranzitů pomalých planet na sebe sama – silné, harmonické a produktivní období v životech lidí této generace.Graf č. 5 – tranzity Urana, Neptuna a Pluta (ročník 1975)

V případě přibližně mých ročníků tranzity Pluta předcházejí tranzitům Urana a Neptuna, nejsou jim však tak vzdáleny jako v předchozím případě. Znamená to tedy, že tlaky zvnějšku na změny připravují půdu pro ideály a svobodná rozhodnutí. Trigon vytváří i zde jediné ucelené období spolu s trigony Urana a Neptuna.

Předchozí grafy ještě doplním o některé tranzity Saturna – nejsou všechny, aby se situace nestala příliš nepřehlednou.Graf č. 6 – tranzity Urana, Neptuna a Pluta (ročník 1950) plus Saturna

V grafu vidíme oba návraty Saturna kolem třicítky a šedesátky, které vymezují produktivní věk. Dále je z grafu patrné, co již bylo zmíněno, a sice že do třiceti let sedmileté cykly Saturna velmi hezky kopírují tranzity ostatních planet, než se chyba stane příliš velikou.

Obecně lze říct, že tranzity Saturna svým významem doplňují silná období před třicítkou, kolem čtyřiceti let a před šedesátkou. Saturn je závěrečným tranzitem, události jakoby zpečetí. Člověk přijme odpovědnost za změny a srovná se s nimi.

Graf je v této podobě kompletní, provedeme si tedy společně malou rekapitulaci: V útlém věku člověk nezažívá žádné z hlavních tranzitů pomalých planet na sebe sama. Mezi 14 a 30 lety nastává prudký rozvoj schopností člověka, završený silným obdobím mezi 27 a 30 lety, kdy se stáváme dospělými lidmi se základními zkušenostmi a vstupujeme do produktivního věku. Následuje nižší střední věk, období stability a vyrovnanosti, jedno z nejproduktivnějších období života. Uprostřed tohoto vyrovnaného období dostaneme příležitost přehodit výhybku, dokud máme ještě dost sil a jsme plni elánu. Protože se změny dlouho střádaly a protože jsme si zvykli na svůj klid, změny narušují zavedené pořádky a vyznívají disharmonicky. Po krizi středního věku následuje další stabilní, produktivní období – vyšší střední věk, před jehož koncem dostaneme silnou příležitost mnoho vykonat. Materiální a praktické otázky života máme z velké části vyřešeny, můžeme se tedy více věnovat sobě a svým zájmům. Následuje vstup do důchodového věku, vidíme, že harmonických aspektů ubývá. Kolem 84 let nastává období bilancování.

Planety a životní etapy
Nyní se budeme zabývat životními etapami z odlišného úhlu pohledu. Většina z nás nějakým způsobem pracuje s tím, že Luna vypovídá o dětství, Merkur o základní škole...Saturn o stáří. Ale je i něco mezi tím?

Při práci s planetárními obdobími jsem vycházela z prací dvou tradičních autorů – jedním je nestor české astrologie Jan Kefer a jeho Praktické astrologie a druhým, zahraničním představitelem Hades a jeho Učebnice vědecké a tradiční astrologie. V tabulce jsem použila doslovné popisy období od obou autorů, aby nedošlo ke zkreslení.

Stejný jev je popsán i v dalších dílech, Vladimír Sládeček ve své knize Direkce v astrologii na straně 12 cituje planetární období definovaná astrology Brunhubnerem a Ernstem Güntherem Parisem. Dodatečně ještě připojuji popis pocházející od Claudia Ptolemaia, největšího učence starověku z jeho díla Tetrabiblos: dítěti se stává to, co naznačuje Luna, starci to, co ukazuje Saturn, protože dominuje. Luna působí ve věku od narození do 4. roku, Merkur ve věku od 4. roku do ukončení puberty, tedy asi tak do 13. až 16. roku, pak působí na mládež Venuše asi tak do 23. roku. Potom Slunce ukazuje zenit života mezi 24. až 42. rokem. Nyní následuje zralé podnikání Marsovo až do 56 let, zatímco Jupiter sklízí ovoce životní práce až do 69. roku a od 70. roku působí Saturn. Události jsou naznačeny direkcemi a tranzity, když direkce a tranzity souhlasí. Tyto informace jsem v době vzniku mého textu neměla k dispozici, proto jsem je nezapracovala.Tabulka č. 2 – planety v lidském životě

V popisu Lunárního období se oba autoři shodují jak ve vymezení hranic, tak v popisu významu – Luna představuje rané dětství a její horní hranice je stanovena na 3 – 4 roky, nižší než jsme zvyklí dnes. Při popisu Merkurického období stanovují Kefer i Hades shodně jeho hranici na 14 let. U obou autorů je to období dětství, Hades navíc zmiňuje studium. Podle naší současné představy odpovídá Merkurické období základní škole, začíná tedy o něco později, kolem šestého roku, končí stejně. I na další, Venušinské období mají Kefer i Hades stejný názor, trvá od 14 do 21 let, Kefer ho nazívá jinošstvím (Kefer do své tabulky zjevně nezahrnul ženy:-), Hades první žádostí smylů, dnešním jazykem bychom tento úsek popsali nejspíše jako obdobím citového zrání. Dál se autoři rozcházejí, Kefer v tomto místě dodržuje pořadí planet ve sluneční soustavě a řadí Slunce před Mars, který je již vnější planetou. Mně osobně je bližší pojetí Hadese, kdy střednímu věku odpovídají mužské planety Slunce a Jupiter, dva dobrodějové, ve srovníní s Martem svým založením mírnější, zklidněnější. U obou autorů nastává zlom kolem 42, 45 let, což je krize středního věku ve smyslu, jak ji chápeme my. U Hadese začíná stáří kolem šedesáti let, tak jak jsme zvyklí v dnešním pojetí. Kefer má díky velmi dlouhému Slunečnímu období pozdější fáze posunuté do vyššího věku, platí to i pro začátek stáří, která u nej nastává ve věku 68 let.

Životní cykly se začínají rýsovat
Až dosud jsme tedy probrali dva různé pohledy na odvíjení lidského života – první byl podle tranzitů pomalých planet na sebe sama a druhý byl podle planet a jim odpovídajícím životním fázím. Nyní oba přístupy spojíme dohromady, tranzity budou představovat mezníky v lidském životě a planety budou naznačovat obsah jednotlivých období.Graf č. 7 – životní cykly - spojení mezníků a období

To nejpodstatnější, co z tohoto grafu vyplývá, je skutečnost, že životní etapy podle planet a mezníky dané tranzity pomalých planet na sebe sama do sebe zapadají jako puzzle, s jedinou výjimkou, kterou je harmonické období před padesátým rokem.

Vidíme, že první sloupce grafu od Luny po Mars jsou užší, korespondují se sedmiletými cykly Saturna. Znamená to, že cca do třiceti let je náš vývoj rychlejší, postupně rozvíjíme naše základní emoce (Luna), znalosti ve škole (Merkur), city a pojetí lásky (Venuše) a schopnost prosadit se a uhájit si své místo na slunci (Mars). Následuje období produktivního věku signované Sluncem a Jupiterem, kdy máme šanci zužitkovat to, co jsme se předtím naučili. Cyklus je zakončen fází Saturna, kdy jsme moudří a zkušení, ale sil nám ubývá. Saturnské období buď může trvat nekonečně dlouho nebo se nabízí otázka, zda s prodlužující se délkou života nezbude prostor pro další planety.

Jeden příklad za všechny
Životní cykly, které platí v obecné míře pro nás pro všechny, nyní zkusíme aplikovat na horoskop Billa Gatese, abychom si ověřili, zda fungují nebo zda jde o pouhopouhou teorii. Údaj o narození Billa Gatese pochází z databanky Lois Roddenové.Obr. č. 1 – horoskop Billa Gates

Nejprve se zhruba seznámíme s horoskopem Billa Gatese. Nebudeme ho zkoumat celý, pro naše účely bude stačit prostudovat postavení pomalých planet, jejichž tranzity nás zajímají. Uran je prominentní v prvním domě ve skvělém Lvu, vládne VIII. domu, zde bychom hledali jeho monopolní postavení v oblasti výpočetních technologií, jeho touha po výjimečnosti v této oblasti. Neptun leží rovněž v rohovém IV. domě, v základních Váhách, vládne IX. domu – tam je možné hledat jehoi celosvětový úspěch a to, že se v cizině cítí jako doma. Přes stejný prvek budeme číst v pozdější fázi jeho života charitu vycházející z jeho přesnědčení a životní filozofie. Pluto leží opět ve skvělém Lvu ve druhém domě, vládne pátému domu – to je prvek, který ukazuje na nejbohatšího muže planety, který získal svůj majetek podnikáním. Saturn v pátém domě coby vládce sedmého domu ukazuje na pevný bod v podnikání v souvislosti se spolupracovníky či manželkou.

V úvodu jsem zmínila, že tranzity pomalých planet na sebe sama se projevují o to výrazněji, pokud jsou aspektárně navázány na významná místa horoskopu, protože pak se v tranzitech rozehrávají celé situace předepsané horoskopem narození. Uran leží v prvním domě ve volné konjunkci s Ascendentem, odkud dělá trigon na Medium Coeli. Kromě toho dělá Uran kvadrát na Slunce a trigon na Lunu, která je zároveň vládcem Ascendentu. Vidíme, že Uran svými aspekty zasahuje jak obě osy, tak obě světla a vládce Ascendentu. Neumím si představit, že by nějaká planeta mohla být v horoskopu umístěna výrazněji. Co jiného bychom čekali u muže, který se zasadil o celosvětový rozvoj informačních technologií. Neptun je v konjunkci se Sluncem a zároveň dělá kvadrát na osu Ascendent/Descendent, výrazně tedy zabarvuje osobu Billa Gatese a to jak v základu jeho osobnosti (Slunce), tak v projevu a konání (Ascendent). Pluto na osbní prvky podobným způsobem navázáno není.

Nyní budeme přiřazovat události ze života Billa Gatese jednak k jeho životním etapám a jednak k mezníkům mezi etapami. Billa Gatese jsem zvolila z toho důvodu, že jednak jeho životopis je většině z nás alespoň v hrubých rysech znám a jednak zažil velké množství různých událostí:-) Samozřejmě ne všechny události byly způsobeny tranzity pomalých planet na sebe sama. Jde mi především o celkový přehled života, jeho fází. V mladším období tranzity sedí, některé velmi výstižně, pozdějí se více rozbíhají. Je dobré si uvědomit i to, že neznáme úplně všechny události z jeho života.Graf č. 8 – životní cykly versus životopis Billa Gatese

Rozsah tohoto článku mi nedovoluje zabývat se událostmi ze života Billa Gatese dopodrobna, jeho životopis obsahuje tolik výstižných situací, že by to vydalo ještě na jeden článek. Vás povzbudím k prostudování jeho životopisu, sama se omezím pouze na trendy v jeho životě.

Startovní pozice Billa Gatese byla velmi slušná, pochází z dobré rodiny a členy své rodiny vždy zahrnoval do svého podnikání. Merkurické a Venušinské období věnoval studiu, byl bystrým žákem (v závěrečném testu po střední škole dosáhl téměř stoprocentních výsledků), ale příliš nezkrotným. Venušinské období strávil u počítače (byl dokonce omluven z hodin matematiky) a prvními zakázkami – jeho podnikatelský duch se tedy projevil velmi záhy. O ženách oficiální životopis nehovoří, zmiňuje jen, že v rámci jedné ze svých zakázek – programování školního rozvrhu – zažadil sebe do tříd s nejvyšším počtem dívek. Kvadrát Urana na sebe sama se v životě Billa Gatese projevil odchodem z Harvardu a rychlým nástupem do podnikání – měl nápad a bylo mu jasné, že když se do toho nepustí on, předběhne ho někdo jiný. V průběhu Martického období je jeho Microsoft středně velkou společností, která si drží stabilní místo na nestabilním počítačovím trhu. Jasně zde vidíme, o co silnější je Sluneční období – Microsoft je největší softwarovou společností na světě a Bill Gates nejbohatším mužem planety. Sluneční období bylo nastartováno harmonickými tranzity pomalých planet na sebe sama, v případě Billa Gatese to v reálu vypadalo jako smlouva se společností IBM. Krizi středního věku si Bill Gates odžil na dvou rovinách. Na jednu stranu v té době řešil soudní spory jak v Evropě, tak v USA, kde byl napadán za zneužití monopolného postavení. Na druhou stranu se ve stejné době oženil a narodily se mu děti. Po tomto zlomu se začíná věnovat charitě, zakládá největší světovou nadaci a osobně se společně s manželkou věnuje vynakládání jejích prostředků. Harmonické období před dovršením padesátého roku má z velké míry ještě před sebou, tak nám nezbývá než sledovat, jak se jeho život vyvine dál.

Výsledkem je křivka
Výsledkem celé mé práce je jakýsi model životní dynamiky. Musím přiznat, že se nápadně podobá životnímu cyklu výrobku, tedy něčemu, čím jsem se zabývala ve svém předchozím povolání v marketingu. V tom případě bych chtěla být Coca-Colou a žít navěky (v našem případě by to vypadalo jako nekonečně dlouhá a nikdy neklesající Jupiterská fáze:-)Graf č. 9 - model životní dynamiky

V raném dětství jsme nerozlučně spojeni s matkou, ještě nefungujeme jako samostatné bytosti. Pro tuto fázi mne jako nejvýstižnější pojmenování napadá Komenského klín mateřský. Křivka životní dynamiky je nízko a roste pomalu. Poté se postupně rozvíjíme, rozbalujeme své schopnosti, nejprve získáváme vědomosti ve škole, následuje citové zrání a nakonec schopnost prosadit se, zabojovat. Vidíme, že v této části křivka stoupá relativně nejstrměji. Následuje produktivní období, tedy životní etapa, kdy toho ze sebe vydáme nejvíc, nejprve energičtějším a víc egem hnaným způsobem, později spíš způsobem zklidněnějším, důstojnějším. V tomto období je křivka nejvýš a hodně vyrovnaná, někdy uprostřed vyššího středního věku se začíná stáčet směrem dolů. V závěrečné fázi nám ubývají síly a my se konsolidujeme, křivka životní dynamiky klesá.

Tyto životní fáze jsou od sebe odděleny významnými mezníky: kolem sedmi let potkáváme první povinnosti a odpovědnost ve škole. Kolem 14 let se odpoutáváme od rodiny, zpravidla odcházíme na střední školu. Ve věku kolem 21 let zkoušíme žít na vlastní pěst a nést si za to důsledky. Po dosažení 27 – 29 roku vyškoleni vstupujeme do života s ideály a touhou dělat věci jinak než naši rodiče. Krize středního věku ve 40 – 42 letech přinese vybočení ze zaběhané rutiny, poopravení kurzu. Před ukončením produktivního věku, které nastává mezi 60 a 64 lety, zažijeme období, kdy jsme vyzrálí, produktivní a zkušení (56 – 58 let). No a kolem 84 let bilancujeme, získáváme nadhled a řešíme otázky vlastní závislosti a nezávislosti.

Úkol pro Vás

Ač sama příběhy s otevřeným koncem nemám v oblibě, ráda je svými přednáškami vytvářím:-) Takže i tentokrát mám pro Vás výzvu – zkuste sledovat planety od Luny po Saturna v horoskopech, zkuste k nim přiřazovat příslušná období a podle toho odhadovat vývoj pro dané období.

Zdroje:
Lyn Birkbeck – Praktická příručka astrologie
Lyn Birkbeck – Astrologie životní cesty
Markus Jehle – Tranzity planet
Stephanie Johnson – popisy tranzitů v Solar Fire
Jak Kefer – Praktická astrologie
Hades – Učebnice vědecké a tradiční astrologie
e-learning Štefánikovy hvězdárny
Stephen Arroyo – Astrologie, karma a transformace
Vladimír Sládeček – Direkce v astrologii
Wikipedie – životopis Billa Gatese
Josef Zemánek – článek Bill Gates - softwarový král na www.euroekonom.cz
Databanka Lois Roddenové

Praha, listopad 2008